Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden en wettelijke informatie

A. Algemene verkoopvoorwaarden

 • 1. Inleiding
 • 2. Bestellingsprocedure en modaliteiten
 • 3. Prijs
 • 4. Betalingsvoorwaarden en -wijze
 • 5. Leverantie
 • 6. Recht op Herroeping
 • 7. Omruilen en Verlenging
 • 8. Gebruiksvoorwaarden en Aansprakelijkheid
 • 9. Beperkingen
 • 10. Risico-overdracht
 • 11. Non-conformiteit
 • 12. Overmacht
 • 13. Bescherming persoonsgegevens
 • 14.Intellectuele eigendomsrechten
 • 15. Klachten – Bemiddeling – Geschil

B. Wettelijke informatie

 • 1. Privacybeleid
 • 2. Wettelijke vermeldingen

1. Inleiding

1.1. Definities

Verkoper: duidt TattooBox aan, handelsnaam van Marsoul Dieter, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0898.476.059, met hoofdkantoor te Staatsbaan 274 3460 Bekkevoort en die als doel heeft TattooBoxen te verhandelen.

Koper: duidt de medecontractant aan die een TattooBox heeft besteld of gekocht. De Koper kan al dan niet de Begunstigde van de TattooBox zijn, afhankelijk van het feit of hij de TattooBox voor zichzelf gebruikt of aan een derde schenkt.

Begunstigde: duidt de bezitter van de TattooBox aan, met toestemming van de Koper.

Uiterste Gebruiksdatum: Datum die de Koper aangeeft tot welke datum hij gebruik kan maken van een Service/kan omruilen onder de voorwaarden vermeld in artikel 7.

Handelspartner(s): duidt de Natuurlijke persoon of de Rechtspersoon aan die één of meerdere Services in een TattooBox levert.

Partij(en): duidt gezamenlijk of afzonderlijk enerzijds de Koper en/of de Begunstigde en anderzijds de Verkoper aan.

Service: duidt de service aan die wordt geleverd tegen de Cadeaubon door de Handelspartner ten gunste van de Begunstigde.

Website: duidt de website van TattooBox aan: www.tattoo-box.be

Geldigheidsdatum : 1 jaar na aankoop

1.2. Doel van het contract

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna “AV”) hebben tot doel om de voorwaarden en modaliteiten vast te leggen waaronder de Verkoper de Producten presenteert en verkoopt aan de Kopers.

Bijgevolg impliceert iedere bestelling van de Koper zijn acceptatie zonder voorbehoud van en zijn volledige instemming met de onderhavige AV die prevaleren boven ieder ander document, behoudens bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de Verkoper.

De Koper erkent voorafgaand aan zijn bestelling kennis te hebben genomen van de AV.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden treden in werking vanaf 15  December 2020. Zij annuleren en vervangen iedere voorgaande versie.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onderhavige AV op ieder moment te wijzigen door een nieuwe versie op de Website te publiceren. In geval van wijziging van de AV zijn de AV van toepassing degene die van kracht waren op de datum van bestelling.

De nietigheid van een clausule uit de onderhavige AV leidt niet tot de nietigheid van de AV.

Het tijdelijk of permanent niet toepassen van één of meerdere clausules uit de AV door de Verkoper kan niet gelden als het afstand doen door hem van de andere clausules uit de AV die van kracht blijven.

Foto’s op de Website hebben geen enkele contractuele waarde

2. Bestellingsprocedure en modaliteiten

De Koper kan bestellen via internet op de website www.tattoo-box.be, per telefoon op + 32 (0) 475 903464 of via mail info@tattoo-box.be .

2.1. Op de Website: www.Tattoo-Box.be

Bestellingen op de Website zijn onderworpen aan het strikt in acht nemen van de hieronder beschreven procedure. Dit krijgt on-line vorm door een opeenvolging van verschillende schermen waar de verschillende fases staan aangegeven die de Koper moet volgen om zijn bestelling bij de Verkoper te bevestigen.

2.1.1. Keuze van het product

Om een bestelling te plaatsen op de Website moet de Koper een product kiezen door over de Website te navigeren. Als deze keuze is gemaakt klikt hij op de knop “Kopen”.

2.1.2. Verificatie van de winkelmand

Vervolgens moet hij de inhoud van zijn winkelmand verifiëren (of eventueel doorgaan met de selectie als hij nog Producten wil toevoegen) Hij kan ook een promotiecode invoeren als die er is.

Als de winkelmand eenmaal vol is en overeenstemt met wat hij wil, voegt het e-mail adres toe waarop hij de bevestiging van de bestelling wil ontvangen en klikt op de knop “Naar betaling”.

2.1.3. Identificatie

Als de Koper al een account heeft moet hij zich daarna identificeren om zijn bestelling af te ronden.

Hij kan zich identificeren om toegang tot zijn persoonlijke account te verkrijgen door zijn e-mail adres en zijn wachtwoord in te vullen in de benodigde velden en te klikken op de knop “Identificatie”.

Als hij geen account heeft wordt deze identificatiestap overgeslagen en gaat hij direct naar de volgende stap “Contactgegevens en betaling”

2.1.4. Contactgegevens en betaling

De Koper verifieert/completeert (en vult aan of corrigeert indien nodig) het factuuradres en het leveringsadres van het Product/de Producten.

Vervolgens kiest hij zijn betaalmiddel(len).

Om zijn bestelling te bevestigen en over te gaan tot de betaling moet hij het vakje “Ik heb de Algemene Verkoopvoorwaarden gelezen en accepteer deze uitdrukkelijk” aankruisen en daarna op de knop “Mijn bestelling Bevestigen & Betalen” klikken.

Voor on-line betalingen wordt de Koper doorgestuurd naar een beveiligde betaalpagina en ontvangt hij een e-mail ter bevestiging van de bestelling wanneer de betaling is uitgevoerd. Na de betaling wordt de bestelling definitief en wordt het contract beschouwd als afgesloten.

Voor betalingen per bankoverschrijving ontvangt de Koper een bevestiging van de bestelling per e-mail zodra hij op de knop “Mijn Bestelling Bevestigen & Betalen” klikt, maar de bestelling wordt pas definitief en het contract wordt pas beschouwd als afgesloten na ontvangst van de volledige betaling, waarbij als reden voor de overschrijving wordt vermeld: de naam en voornaam van de Koper en het nummer van zijn bestelling. De contractuele informatie wordt opnieuw vermeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

2.1.5 Aanmaken van account

Als de Koper nog geen account had, heeft hij nu de mogelijkheid om die aan te maken door de verplichte velden in te vullen.

Als hij geen account wil aanmaken worden zijn contactgegevens toch bewaard, zoals voor iedere Koper en met hetzelfde doeleinde, en kunnen worden teruggevonden wanneer hij zich opnieuw aansluit op de Website voor een bestelling.

2.2. Per telefoon

De Producten kunnen per telefoon worden besteld op +32 (0) 475 903464 van maandag tot en met zondag van 9.00 tot 19.00 uur.

De contractuele informatie wordt bevestigd per e-mail.

2.3. Fraudebestrijding

In het kader van haar beleid voor fraudebestrijding en van de regelmatige controles die worden uitgevoerd op dit gebied behoudt de Verkoper zich het recht voor om, na een bestelling geplaatst op de Website, de Koper te vragen om een bewijsstuk dat het mogelijk maakt om zijn bestelling te valideren.

In dat geval ontvangt de Koper voor 12u een e-mail met de informatie dat zijn bestelling wordt geverifieerd en wordt hem vervolgens gevraagd om de bewijsstukken te verstrekken die nodig zijn voor de bevestiging van zijn bestelling.

Het uitblijven van antwoord van de Koper op een dergelijke aanvraag, binnen een termijn van 2 dagen na de aanvraag door de Verkoper, leidt automatisch tot annulering van de betreffende bestelling, en dit zonder mogelijkheid van verhaal achteraf.

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op ieder moment te wijzigen, waarbij hij echter de Koper garandeert dat de geldende prijs op de dag van bestelling wordt toegepast.

De in artikel 5.3 vastgelegde leveringskosten van het Product zijn inbegrepen in de prijs.

4. Betalingsvoorwaarden en -wijze

De betaling van de aankopen wordt uitgevoerd volgens de volgende modaliteiten, uiteengezet op de Website:

 • of per creditcard (Bankkaart, Visa kaart, Eurocard/Mastercard, Maestro, Bancontact Mistercash)
 • In geval van aankoop van het Product op de Website of per telefoon geeft de Koper of direct in de desbetreffende velden of aan de telefoonconsulent de volgende gegevens aan: het nummer van de kaart, de geldigheidsdatum en de verificatiecode op de achterkant van de kaart.
 • Het totale bedrag van de bestelling zal worden afgeschreven van de bankkaart op de dag van bestelling. TattooBox behoudt zich het recht voor om ieder beheer van de bestelling en iedere levering op te schorten in geval van niet betalen of van weigering van goedkeuring van betaling per bankkaart door de officieel erkende en gebruikelijke instellingen op internet.
 • De Website is voorzien van een beveiligd on-line betaalsysteem van Mollie ePayments dat de Koper in staat stelt om de transmissie van zijn bankgegevens te coderen.
 • of per bankoverschrijving op de volgende rekening:
 • Begunstigde: Marsoul Dieter 
 • Staatsbaan 274 3460 Bekkevoort België
 • IBAN: BE11 7340 2368 1648
 • BIC: KREDBEBB
 • of iedere andere betalingswijze beschikbaar op de Website.

In ieder geval worden de termijnen voor de verzending van de Producten berekend vanaf de datum van ontvangst van de betaling.

5. Leverantie

5.1.

Het aanbod van de Producten is geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van de Uiterste Gebruiksdata van de Producten.

Indien een besteld Product niet beschikbaar is wordt de Koper hier zo snel mogelijk over geïnformeerd en heeft hij de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren.

Hij beschikt dan over de volgende keuzes:

 • of vragen om terugbetaling van de betaalde prijs, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop de Koper TattooBox heeft geïnformeerd over zijn weigering om de bestelling aan te houden,
 • of verzoeken om het Product om te ruilen voor een Product met gelijkwaardige eigenschappen en prijs. Er zal een nieuwe bestelling worden opgemaakt voor het nieuwe Product zodra de Koper zijn keuze heeft bevestigd. Deze bestelling zal zo snel mogelijk worden behandeld, daar de betaling al is bevestigd

Indien het omruilen niet mogelijk is zal TattooBox de betaalde bedragen terugbetalen. Het niet beschikbaar zijn van het Product kan de aansprakelijkheid van TattooBox niet instellen, noch recht geven op enige schadevergoeding ten gunste van de Koper

5.2.

De fysieke Producten van TattooBox zullen worden afgeleverd op het postadres dat is aangegeven bij het registreren van de bestelling.

De aansprakelijkheid van TattooBox kan dus in geen geval worden ingesteld, uit welke hoofde dan ook, wanneer de vertraging te wijten is aan de Koper, dat wil zeggen of in geval van afwezigheid van de geadresseerde bij de levering van het Product of in geval van een fout bij het invoeren van het adres door de Koper bij het bestellen.

TattooBox verplicht zich evenwel, in geval van een duidelijke vertraging, om al het nodige uit te voeren om tekortkomingen van de transportdienst/verzending van een e-mail die haar kan worden toegerekend te controleren en op te lossen.

5.3.

De levering van de TattooBox(en) wordt uitgevoerd door Bpost.

Leveringkosten zijn inbegrepen in de verkoopprijzen.

In geval van een vertraagde levering kan de aansprakelijkheid van TattooBox niet worden ingesteld als deze vertraging te wijten is aan een geval van overmacht of aan de derde die belast is met het transport, met name de dienstverlener van verzending.

5.4.

De aansprakelijkheid van TattooBox kan dus in geen geval worden ingesteld, uit welke hoofde dan ook, wanneer de vertraging te wijten is aan de Koper, dat wil zeggen in geval van een fout bij het invoeren van het adres door de Koper bij het bestellen.

6. Recht op herroeping

In geval van verkoop op afstand beschikt de Koper over een termijn voor herroeping van 14 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de TattooBox(en) door de Koper, of bij gebrek door de Begunstigde, zonder hier redenen voor op te hoeven geven, noch boetes voor te hoeven betalen, met uitzondering van de leverings- en retourkosten die voor rekening van de Koper blijven.

Alleen herroepingen die gepaard gaan met het formulier voor herroepingen, beschikbaar op de Website, worden behandeld door TattooBox en kunnen aanleiding geven tot terugbetaling.

Print het formulier voor herroepingen

Alleen complete fysieke TattooBoxen die zijn teruggestuurd binnen de gestelde termijn en die in perfecte staat zijn, met inbegrip van de verpakking (De Cadeaubon en het accessoire cadeau moeten absoluut onbeschadigd worden teruggestuurd in de betreffende TattooBox) worden terugbetaald.

De TattooBoxen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: TattooBox, Staatsbaan 274, 3460 Bekkevoort BE.

Iedere retour die is uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van het onderhavige artikel geeft aanleiding tot terugbetaling, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de TattooBox.

De Koper of de Begunstigde is vrij om gebruik te maken van zijn TattooBox voor het einde van de termijn voor herroeping. Hij geeft dan al aan dat hij ermee akkoord gaat om gebruik te maken van de Service voor het einde van de termijn voor herroeping. Voor zover nodig, de beslissing van de Begunstigde om gebruik te maken van de Service staat gelijk met het stilzwijgend maar onbetwistbaar afstand doen van een aanspraak op het recht van herroeping.

7. Omruiling en Verlenging

7.1. Omruilings- en verlengingsvoorwaarden

Producten kunnen gratis en onbeperkt worden omgeruild volgens onderstaande voorwaarden.

De omruiling of verlenging is enkel mogelijk van Producten die voorafgaand niet werden gebruikt. 

De omruilings- en verlengingsvoorwaarden zijn de volgende:

 • De Koper of Begunstigde beschikt over de mogelijkheid zijn Product gratis om te ruilen of te verlengen op voorwaarde dat de omruiling of verlenging wordt aangevraagd voor de Uiterste Geldigheidsdatum, en dat volgens de procedure beschreven in artikel 7.5.
 • Opgelet: na de Uiterste Geldigheidsdatum, kan de Koper of Begunstigde zijn Product enkel verlengen mits opleg van 50% van de originele waarde.

Bij de aanvraag tot omruiling of verlenging van zijn Product, heeft de Koper of Begunstigde de mogelijkheid een nieuw Product te bekomen van dezelfde of van een mindere waarde dan het omgeruilde Product.

De Koper of Begunstigde kan ook een Product van een hogere waarde bekomen door het verschil tussen de waarde van het omgeruilde Product en het aangevraagde nieuwe Product te betalen.

7.2.Een Product verlengen

Als aan de verlengingsvoorwaarden wordt voldaan, zal de Koper of Begunstigde worden geïnformeerd over de toekenning van een Tegoed ter waarde van zijn verlengde Product. Het Tegoed is zes (6 maanden) geldig tellend vanaf de toekenningsdatum. Het Tegoed vervalt wanneer het niet wordt gebruikt binnen zijn geldigheidsduur. De geldigheidsduur van een Tegoed kan niet worden verlengd.

Het Tegoed volgend uit de verlengingsprocedure is enkel te gebruiken op de Website www.TattooBox.be en geeft recht op een Product met een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden tellend vanaf de aankoop van het nieuwe Product.

7.3 Een Product omruilen

De omruilingsprocedure als hieronder aangegeven, geldt vanaf 14 December 2020.

Als aan de omruilingsprocedure- en voorwaarden wordt voldaan, zal de Koper of Begunstigde worden geïnformeerdover de toekenning van een Tegoed ter waarde van zijn omgeruilde Product(en).

Het Tegoed volgend uit de omruilingsprocedure is enkel te gebruiken op de Website www.TattooBox.be. De geldigheidsduur van het Tegoed komt overeen met de resterende geldigheidsduur van het omgeruilde Product, met een minimumduur van zes (6) maanden tellend vanaf de toekenning van het tegoed.Het Tegoed geeft recht op een nieuw Product met een geldigheidsduur gelijk aan de resterende geldigheidsduur van het omgeruilde Product, met een minimumduur van twaalf (12) maanden.

7.4 Gebruikswijze van Tegoeden volgend uit een omruiling of verlenging

Wanneer meerdere tegoeden worden toegekend aan een Koper of Begunstigde worden de tegoeden opeenvolgend geregistreerd op zijn account. De verschillende tegoeden worden samengebracht tot een totaal tegoed waarvan de waarde opsplitsbaar is. Desondanks behoudt elk tegoed zijn eigen geldigheidsduur tellend vanaf zijn toekenningsdatum.

Het Tegoed kan worden gebruikt in een enkele keer bij de aankoop van een Product met een hogere waarde dan het Tegoed. Het Tegoed kan binnen zijn geldigheidsduur in meerdere keren worden gebruikt bij de aankoop van een Product van een lagere waarde dan het Tegoed. In dat laatste geval blijft de overige waarde van het Tegoed automatisch geregistreerd op het account van de Koper of Begunstigde. Een Tegoed is niet cumuleerbaar met een kortings- of promocode. De bestelling van het nieuwe Product moet gebeuren volgens de voorwaarden vermeld in artikel 2.

7.5. Omruilings- en verlengingsprocedure

De Koper of Begunstigde die zijn Product wenst om te ruilen of te verlengen moet dit per post melden en met zijn Tattoobox opsturen naar

TattooBox (liefst via aangetekende brief) op volgend adres: TattooBox – Staatsbaan 274 3460 Bekkevoort.

Als datum van omruilings- of verleningsaanvraag wordt de datum van de verzending genomen, met de stempel van Bpost als bewijs. De vereiste documenten (originele geschenkbon + aankoopbewijs) moeten verplicht worden opgestuurd voor de Uiterste Geldigheidsdatum.

8. Gebruiksvoorwaarden en Aansprakelijkheden

8.1. Gebruiksvoorwaarden van TattooBox en Aansprakelijkheden

8.1.1

De Cadeaubon is geldig voor één enkele activiteit.

De Cadeaubon is geldig tot de Uiterste Gebruiksdatum vermeldt op de achterkant. Na deze datum is omruilen/verlengen mogelijk onder de voorwaarden bepaald in artikel 7.2.

8.1.2

De Handelspartner kan aan de Begunstigde vragen om hem de Cadeaubon op te sturen teneinde de reservering te bevestigen. Het wordt sterk aanbevolen om het gedeelte van de cadeaubon met de gedetailleerde gegevens van de Begunstigde op te sturen naar de dienstverlener met bewijs van ontvangst. De Begunstigde moet het gedeelte van de Cadeaubon met het unieke nummer van de cadeaubon, de Uiterste Gebruiksdatum en de benaming van de box bewaren. Noch TattooBox noch de Handelspartner kan verantwoordelijk worden gesteld voor het verliezen van de Cadeaubon.

8.1.3

Gezien de lange geldigheidsduur van de TattooBox Producten kan de lijst met Handelspartners veranderen, zonder dat de aansprakelijkheid van TattooBox kan worden aangevoerd.

Gezien de actieve rol van de Begunstigde, zowel voor wat betreft de selectie van de Handelspartner als voor de keuze van de gewenste datum, en de onafhankelijkheid tussen TattooBox en de Handelspartners, kan TattooBox niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van een Handelspartner op de gekozen datum en dit met inbegrip van onbeschikbaarheid vanwege een technisch probleem. Het wordt aanbevolen om zo vroeg mogelijk te reserveren om over ruime keuze van data te beschikken.

8.1.4

Zodra de reservering is uitgevoerd met behulp van de Cadeaubon verplicht de Koper zich ertoe om deze in acht te nemen. Geen enkele annulering of uitstel van de reservering wordt geaccepteerd zonder directe toestemming van de Handelspartner. Er moet direct contact met deze laatste worden opgenomen.

8.1.5

De verplaatsing tot de plaats van afspraak bij de geselecteerde Handelspartner maken geen deel uit van de Services.

8.1.6

In geval van niet gebruiken, verlies of vernietiging van de Cadeaubon kan de Begunstigde geen aanspraak maken op terugbetaling. TattooBox behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan klachten van een Koper en/of Begunstigde die zijn TattooBox buiten het klassieke distributienetwerk van de TattooBox Producten om zou hebben gekocht en met name direct van een particulier. Het wordt de Kopers/Begunstigden aanbevolen om een bewijs van hun aankoop te bewaren en de geldigheid en de status van hun Product rechtstreeks op de TattooBox website te verifiëren.

8.1.7

De Koper of de Begunstigde kan de Verkoper niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen of fouten van de Handelspartner.

De Verkoper stelt zich garant voor de juiste uitvoer van de Cadeaubon. Zijn aansprakelijkheid blijft echter beperkt en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de Cadeaubon.

TattooBox wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot schade, ongeacht de aard hiervan, behalve indien deze schade het gevolg is van een ernstige of opzettelijke fout van TattooBox.

Deze laatste wijst iedere aansprakelijkheid af die de Koper of de Begunstigde zou kunnen aanvoeren ten aanzien van de Handelspartner, uit hoofde van de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk wetboek.

9. Beperkingen

9.1. Uitsluitingen van garanties

De verplaatsing tot de plaats van afspraak bij de geselecteerde Handelspartner maken geen deel uit van de Services.

De Begunstigde van de Cadeaubon moet zich rechtstreeks tot de Handelspartner richten voor iedere aanvullende Service die niet is inbegrepen in het aanbod, volgens de contractuele voorwaarden van de Handelspartner.

De aansprakelijkheid van TattooBox kan niet worden ingesteld in geval van verlies, diefstal, of retour van de Cadeaubon na de levering van het product of in geval van onvermogen om bepaalde activiteiten te beoefenen, toe te rekenen aan de Koper en/of de Begunstigde.

10. Risico-overdracht

De risico-overdracht in geval van verlies of beschadiging van de TattooBox treedt in werking op de dag van levering van het Product.

11. Non-conformiteit

11.1. Non-conformiteit van het Fysieke Product

11.1.1. Het uiten van voorbehoud door de Begunstigde of de Koper in geval van zichtbare gebreken aan de TattooBox binnen 72 uur na de levering

Het wordt aanbevolen dat de persoon die het pakket in ontvangst neemt bij de levering een zorgvuldige controle uitvoert en eventueel voorbehoud aangeeft op de transportbon in geval van gedeeltelijke of volledige beschadiging van het pakket.

Ongeacht of het voorbehoud is aangegeven op de transportbon of niet moet de persoon die het pakket in ontvangst neemt zijn voorbehoud verplicht aangeven en motiveren aan de transporteur per aangetekende brief, binnen 72 werkuren te rekenen vanaf de ontvangst van het betwiste pakket. Zonder voorbehoud wordt het product geacht in goede staat te zijn geleverd en kan later niet het onderwerp vormen van een klacht uit hoofde van zichtbare gebreken.

11.1.2. Het uiten van voorbehoud door de Begunstigde of de Koper in geval van een foute levering of non-conformiteit van de TattooBox binnen 48 uur na de levering

De Koper of de Begunstigde moet iedere klacht in verband met een foute levering en/of non-conformiteit van de Producten voor wat betreft de aard of de kwaliteit, ten opzichte van de indicaties op de bestelbon, uiten aan TattooBox, op de dag van levering zelf of uiterlijk twee werkdagen na de levering. Iedere klacht die wordt geuit na deze termijn zal worden verworpen zonder mogelijkheid tot verhaal. Het uiten van deze klacht aan TattooBox kan worden gedaan per telefoon op +32 (0)475 903464 van maandag tot en met zondag van 9u tot 19u of per e-mail via het contactformulier.

Iedere klacht die niet is uitgevoerd volgens de hierboven bepaalde regels en binnen de gestelde termijn kan niet worden behandeld en ontslaat TattooBox van iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de Koper.

De Partijen komen overeen dat de garantie van de Verkoper strikt beperkt is tot vervanging of terugbetaling van goederen die worden erkend als defect door de Verkoper, rekening houdende met het gebruik dat ervan is gemaakt, en dit naar vrije keuze van deze laatste.

In ieder geval kan de Verkoper niet worden verplicht om de Koper of de Begunstigde schadeloos te stellen voor enige schade, ongeacht welke, voortvloeiende uit vervangingen of terugbetalingen van Producten die hebben plaatsgevonden.

11.1.3. Het uiten van klachten bij gebrek aan levering van de TattooBox binnen 72 uur na de levering.

Bij gebrek aan levering op de geplande datum (zie de Leveringsvoorwaarden), worden alleen klachten die worden geuit binnen een termijn van 72 uur behandeld.

12. Overmacht

De verplichtingen uit het onderhavige zijn niet van toepassing of van rechtswege en zonder schadeloosstelling worden opgeschort indien de uitvoering ervan onmogelijk is geworden vanwege een geval van overmacht of toeval zoals bepaald door jurisprudentie of vanwege iedere reden die is toe te rekenen aan de Koper, de Begunstigde of de Handelspartner.

Iedere Partij moet zijn medecontractant informeren, via ieder middel en zo snel mogelijk, in geval er een evenement van overmacht optreedt dat hem verhinderd om zijn contractuele verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

De Partijen moeten alles in het werk stellen om de gevolgen van het niet uitvoeren van het contract veroorzaakt door een evenement van overmacht te voorkomen of te verminderen; de Partij die een evenement van overmacht wil aanvoeren moet andere Partij onverwijld verwittigen van het begin en, in voorkomend geval, het eindigen van dit evenement, zonder dat hij kan worden vrijgesteld van zijn aansprakelijkheid.

13. Bescherming persoonsgegevens

Het registreren van persoonsgegevens, het gebruik hiervan voor de afhandeling van bestellingen en het opzetten van een klantenbestand is onderworpen aan de toestemming van de betrokken persoon.

In overeenstemming met de wet met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de behandeling van gegevens van persoonlijke aard van 8 december 1992, heeft de Koper/Begunstigde individueel recht op kennisneming, opvraging, rectificatie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De Koper/Begunstigde kan dit recht uitoefenen door te schrijven aan TattooBox, Staatsbaan 274, 3460 Bekkevoort, met vermelding van zijn naam, voornaam en adres alsook het doel van het verzoek.

De informatie met betrekking tot het registreren van persoonsgegevens is volledig toegankelijk in het gedeelte “Vertrouwelijkheidsbeleid” (hieronder).

14. Intellectuele eigendomsrechten

De elementen die worden gereproduceerd (onder andere de merken en alle illustraties, afbeeldingen en logo’s, foto’s) op de Website, die het exclusieve eigendom van de Verkoper zijn, zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht. Iedere gedeeltelijke of gehele reproductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, afbeeldingen of logo’s, om welke reden of op welke drager dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper, is strikt verboden. Hetzelfde geldt voor iedere vereniging of samenvoeging met ieder ander merk, symbool, logo en meer in het algemeen ieder merkteken dat tot doel heeft om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor ieder auteursrecht, ontwerp, model en octrooi dat het eigendom is van de Verkoper.

15. Klachten – Bemiddeling – Geschil

Iedere klacht moet worden ingediend bij de Klantendienst per telefoon op +32 (0) 475 903464 van maandag tot en met zondag van 9u tot 19u, buiten feestdagen of per e-mail via het contactformulier dat beschikbaar is op de Website.

In geval van een verschil tussen TattooBox en de Koper, stuurt de meest gerede Partij, voorafgaand aan iedere aanhangingmaking bij een rechtsmacht, een brief van ingebrekestelling met de verwijten aan de andere Partij.

Ieder contract is onderworpen aan de Belgische wet, zelfs als het is afgesloten met Kopers of ten gunste van Begunstigden die in een ander land verblijven of die het contract hebben afgesloten buiten het Belgische grondgebied.

B. Wettelijke informatie

1. Privacybeleid

Onderhavig Privacybeleid bepaalt de voorwaarden en modaliteiten waarin de persoonsgegevens (hierna de “gegevens” genoemd) en cookies worden verwerkt.

TattooBox hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens en aan de manier waarop die kunnen worden verwerkt op de site www.tattoo-box.be (hierna de “site” genoemd). Ze zien erop toe en verbinden zich ertoe dat de gegevens worden verzameld overeenkomstig Europese Verordening 2016/679 (hierna de” Verordening” genoemd).

Elk gebruik van de site impliceert dat u onderhavig document, dat primeert op elk ander document, zonder opmerkingen aanvaardt en er zich ten volle bij aansluit, behoudens bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegestaan door TattooBox.

Onderhavig Privacybeleid treedt in werking op 14/12/2020. Het annuleert en vervangt alle eerdere versies. TattooBox behoudt zich het recht voor om het op ieder ogenblik te wijzigen door er een nieuwe versie van te publiceren op de site. Bijgevolg verzoeken wij u om deze pagina regelmatig te bezoeken.

De nietigheid van een bepaling heeft niet de nietigheid tot gevolg van alle bepalingen van het Privacybeleid. De tijdelijke of blijvende niet-toepassing van een of meerdere bepalingen door TattooBox geldt niet als verzaking van haar kant.

1 – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Marsoul Dieter, eenmanszaak, met maatschappelijke zetel gevestigd in Staatsbaan 274 3460 Bekkevoort, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van België onder het nr. 0898 476 059.

2- AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

Bij uw gebruik van de site kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt. Het betreft de volgende gegevens:

 • Gegevens verbonden aan uw identiteit: Naam, voornaam, facturatieadres, leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum
 • Verbindingsgegevens: IP-adres, log-ins
 • Gegevens betreffende de opvolging van de bestelling: Aangekocht product, uitgevoerde prestatie, historiek van de bestellingen, mening over de prestatie, geraadpleegde producten, gebruik van een promotiecode, leveringsmiddelen en -kosten, detail van de aankoop, nr. van de geschenkcheque
 • Gegevens betreffende de betaling: Betaalwijze, betaalkaartgegevens, transactienummer
 • Het abonnement dat u eventueel bent aangegaan (newsletters, enz.).

Een asterisk geeft aan of het invoeren van de gegevens verplicht is of facultatief. Sommige gegevens worden automatisch verzameld bij uw handelingen op de site.

3- DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING – DUUR

Doeleind Bewaringsduur Wettelijke basis
1. Verzending van newsletters, goede plannen en commerciële aanbiedingen van TattooBox en getrouwheidsacties, prospecties, producttests, reclame- en promotieacties 3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL. Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.
2. Verzending van commerciële acties van de partners van TattooBox 3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL. Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.
3. Uitvoering van statistische studies en/of meting van het publiek, het aantal bekeken pagina’s of het aantal sitebezoeken 13 maanden vanaf de verzameling van de gegevens Deze verwerking (i) gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening of (ii) is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 b) van de Verordening.
4. Fraudebestrijding 3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL, of 3 jaar vanaf de wanbetaling in geval van niet-regularisatie Zonder bestelling gebeurt deze verwerking op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening. In het kader van een bestelling gebeurt deze verwerking voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (goed beheer van de onderneming) overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 f) van de Verordening.
5. Uitvoering van bestellingen op de site en van de opvolgingsprocedure van de bestellingen 3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL. Voor contracten afgesloten langs elektronische weg bedraagt de bewaringsduur 10 jaar (art. D213-2 Wetboek voor Consumentenrecht). Dezelfde bewaringsduur geldt voor de facturen (art. L123-22 van het Handelswetboek). Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.
6. Bankkaartgegevens De gegevens worden gedurende 14 dagen bewaard overeenkomstig Beschikking van de CNIL nr. 2017-222 van 20 juli 2017. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.
7. Beheer van de omruil- of verlengingsaanvragen 3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten-prospecten en de klanten-niet-prospecten overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.
8. Terbeschikkingstelling van een klantenaccount op de site (openen van uw klantenaccount, enz.) 3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie of de verzameling of het laatste contact door de betrokkene, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen en van de maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.
9. Personalisering van de content van onze site en/of van de reclameaanbiedingen die op onze site worden weergegeven en/of van de reclameaanbiedingen die u ziet wanneer u op het internet surft 13 maanden vanaf de verzameling van de gegevens Deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 paragraaf 1 a) van de Verordening.
10. Deelname aan getrouwheidsprogramma’s, wedstrijden, enz. 3 jaar vanaf de verzameling of het laatste contact, overeenkomstig de vereenvoudigde norm nr. NS-048 van de CNIL. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze respectieve contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel paragraaf 1 b) van de Verordening.

4- BESTEMMELINGEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De op de site verzamelde gegevens zijn bestemd voor Marsoul Dieter en/of voor de partners en de verwerkers van Tattoobox.

5 – DOORGEVEN VAN GEGEVENS

Uit principe zien wij erop toe dat de gegevens niet worden doorgegeven buiten de Europese Unie of aan een land dat niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een gelijkwaardigheidsbeschikking van de Europese Unie.

De gegevens kunnen echter buiten de Europese Unie worden doorgegeven in het kader van de volgende activiteiten:

 • Klantenrelatie
 • Exploitatie van de gegevens naar de sociale netwerken
 • Informaticaprestaties

In dat geval biedt TattooBox de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46. 2. d) van de Verordening in de vorm van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

In toepassing van artikel 13.1 f) van de Verordening worden de passende waarborgen hierna ter beschikking gesteld in artikel 13 van onderhavig Privacybeleid.

6- WIJZE VAN VERZAMELING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens kunnen worden verzameld wanneer u:

uw klantenaccount “Uw persoonlijke ruimte” aanmaakt;

een bestelling plaatst op onze site;

deelneemt aan een spel of wedstrijd;

op onze site surft en producten bekijkt;

contact opneemt met onze klantendienst;

een commentaar invoert.

7 – TOESTEMMING VAN MINDERJARIGEN

Om te voldoen aan de wetgeving ter bescherming van minderjarigen, verzamelt noch verwerkt TattooBox persoonsgegevens van minderjarigen.

De op deze site beschikbare diensten zijn dus uitsluitend bestemd voor personen ouder dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar die een bestelling willen plaatsen of een account willen aanmaken moeten hun wettelijk vertegenwoordiger vragen om dat voor hen te doen.

8 – COOKIES

8.1 COOKIEBELEID

Bij de raadpleging van de site worden er cookies geplaatst in uw computer, gsm of tablet. Bij het ontwerp van onze site werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de noden en verwachtingen van onze klanten. Onder meer daarom gebruiken wij cookies om u bijvoorbeeld te kunnen identificeren en toegang te verkrijgen tot uw account. Deze pagina legt u uit hoe de cookies functioneren en hoe u ze kunt instellen.

8.2 DEFINITIE VAN EEN COOKIE

Een cookie is een tekstbestand dat bij het bezoek van een website of de raadpleging van een advertentie op uw computer wordt geplaatst. Ze stelt zich tot doel om informatie te verzamelen over uw surfgedrag en om u door te verwijzen naar de diensten die geschikt zijn voor uw apparaat (computer, gsm of tablet). De cookies worden met name beheerd door uw internetbrowser.

8.3 DE VERSCHILLENDE UITGEVERS

De cookies van de site: dit zijn cookies die door Tattoo-Box.be in uw apparaat worden geplaatst om te voldoen aan de behoefte tot raadpleging, optimalisering en personalisering van de diensten op de site.

Cookies van derden: het betreft cookies die worden geplaatst door derde ondernemingen (bijvoorbeeld partners) om uw interessecentra te identificeren en eventueel de reclameberichten die u worden gestuurd op en buiten onze site te personaliseren.

Ze kunnen worden geplaatst wanneer u de site raadpleegt of wanneer u klikt in de reclameruimten van de site.

8.4 DE COOKIE-INSTELLINGEN WIJZIGEN

Technische cookies – noodzakelijk voor de werking van de site TattooBox.be

 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het navigeren op de site. Ze laten u toe om de belangrijkste functionaliteiten van de site te gebruiken en om uw verbinding te beveiligen.

Functionele cookies

 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het navigeren op de site. Ze verlenen u toegang tot de tijdelijke functionaliteiten van de site (bijvoorbeeld opslaan van uw winkelmandje of van uw log-ingegevens). Daarnaast laten ze toe om de grafische weergave van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat. Deze cookies helpen u dus om vlot en op maat op de site te navigeren. Ze worden gedurende 24 uur bewaard zonder dat u daarvoor uw toestemming moet geven.

Bovendien geven deze cookies ons informatie over het gebruik en de prestaties van onze site, over de bezoekersaantallen en over het gebruik van de verschillende elementen van onze site (geraadpleegde content, parcours). Zo kunnen wij statistieken opmaken en het belang en de ergonomie van onze diensten verbeteren (meest bezochte pagina’s of rubrieken, meest gelezen artikels, …). Aan de hand van de cookies weten wij ook hoeveel bezoekers een pagina hebben geraadpleegd.

Punctueel kunnen deze cookies worden geplaatst om, op basis van geaggregeerde en anonieme statistische gegevens, de efficiëntie te meten van de reclamecampagnes van TattooBox.

Optionele functionele cookies

 

Het betreft dezelfde functionele cookies die voor langere duur, maximaal 13 maanden, worden bewaard wanneer u daarvoor toestemming geeft.

Cookies voor gepersonaliseerde content op onze site

 

Deze cookies worden gebruikt om u gepersonaliseerde content aan te bieden op onze site en om uw klantentrouw te belonen (bijvoorbeeld: peterschapsprogramma). De weigering van deze cookies heeft geen impact op het gebruik van onze site.

Reclamecookies op andere sites

 

Deze cookies worden gebruikt om u aangepaste informatie te bieden, volgens uw interessecentra, bij het navigeren op het internet. De weigering van deze cookies heeft geen impact op het gebruik van onze site. Het weigeren van reclamecookies heeft echter niet tot gevolg dat u tijdens het navigeren geen advertenties meer ziet. Het enige gevolg is dat er bij de weergave van advertenties geen rekening wordt gehouden met uw interessecentra of voorkeuren wanneer u op het internet navigeert.

Aan de hand van de cookies die worden geplaatst door reclame-instellingen kunnen de sitegebruikers anoniem worden geïdentificeerd. Er worden enkel gegevens doorgegeven waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, zoals de url van de bezochte pagina’s, de zoektermen die worden ingevoerd in de zoekmotors of de interacties met de advertenties.

Het kan ook gaan om cookies van partners van TattooBox die de bezoekers van onze site identificeren om hen reclameberichten te kunnen doorsturen. Dat kan gebeuren per e-mail, ook als u uw e-mailadres niet hebt meegedeeld aan TattooBox. Deze verwerking gebeurt door toedoen van dienstverleners gespecialiseerd in retargeting die uw e-mailadres en uw toestemming om reclameberichten te ontvangen hebben verkregen via hun partners.

8.5 UW INTERNETBROWSER INSTELLEN

U kunt deze cookies op ieder ogenblik uitschakelen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer er cookies in uw computer worden geplaatst en u vraagt om deze cookies al dan niet te accepteren.

U kunt de cookies geval per geval acccepteren of weigeren of alle cookies systematisch weigeren.

Er wordt opgemerkt dat deze instelling uw toegangsvoorwaarden kan wijzigen tot onze content en diensten waarvoor er cookies moeten worden gebruikt. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunt u van een aantal van onze diensten geen gebruik maken. Om het cookiebeheer zo goed mogelijk aan te passen aan uw verwachtingen, verzoeken wij u om bij de instelling van uw browser rekening te houden met het doel van de cookies.

Internet Explorer

Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internetopties.

Klik onder het tabblad Algemene instellingen, onder Browsergeschiedenis, op Instellingen.

Klik op de knop Bestanden weergeven.

Firefox

Ga naar het tabblad Extra van uw browser en selecteer het menu Opties.

Selecteer Privacy in het venster dat verschijnt en klik op Cookies weergeven.

Safari

Kies in uw browser het Actiemenu > Voorkeuren.

Klik op Privacy.

Klik op Cookies weergeven.

Google Chrome

Klik op het icoon van het menu Extra.

Selecteer opties.

Klik op het tabblad Geavanceerde opties en vervolgens op Privacy.

Klik op de knop Cookies weergeven.

9 – HYPERTEKSTLINKS

De site kan bepaalde links bevatten naar andere sites waarvan wij de content niet kunnen controleren en die niet gedekt zijn door onderhavig Privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van deze sites, noch voor de manier waarop uw gegevens er worden verzameld en verwerkt.

10 – BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij verbinden ons ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om de beveiliging van de gegevens te garanderen. Het betreft passende technische en organisatorische maatregelen die een gepast veiligheidsniveau garanderen. Deze maatregelen zijn onder meer:

 • pseudonimisering en versleuteling van de gegevens;
 • het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de gegevens tijdig te herstellen;
 • een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Met dat doel verzoeken wij u om uw paswoord geheim te houden en het aan niemand mee te delen. U blijft verantwoordelijk voor alle gevolgen van het niet geheim houden van het paswoord dat u hebt gekozen om toegang te verkrijgen tot uw account.

Ten behoeve van de betalingen worden de betaalkaartgegevens verzameld door Mollie®, onze dienstverlener voor de betalingen. Hij is de enige bestemmeling van de verzamelde gegevens en staat in voor de bewaring ervan. De gegevens worden opgeslagen op de servers van Mollie en worden op geen enkel ogenblik doorgestuurd naar de servers van TattooBox. Mollie is belast met het vragen van de toestemming aan de bank en stuurt ons het transactienummer door dat de verrichtingen mogelijk maakt. Mollie bewaart de gegevens zolang als nodig is voor de uitvoering van de verrichting en de uitoefening van het herroepingsrecht.

11 – RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de wetgeving hebt u het recht op inzage, verwijdering of portabiliteit van de gegevens die u aangaan en kunt u zich verzetten tegen de verwerking van deze gegevens of aan deze verwerking beperkingen opleggen. U hebt tevens het recht om aan te geven wat er met uw gegevens moet gebeuren na uw overlijden, binnen de voorwaarden bepaald in artikel 40.1 van de wet Informatica en Vrijheden. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid.

Bij het navigeren op de site hebt u op ieder ogenblik toegang tot uw gegevens via uw klantenruimte. U kunt uw gegevens verbeteren als de situatie verandert of zich verzetten tegen de verzameling van uw gegevens voor prospectiedoeleinden.

Bepaalde gegevens zijn echter noodzakelijk voor de behandeling van uw bestelling. Zonder deze gegevens kunnen wij geen gevolg geven aan uw bestelling.

U kunt tevens op ieder ogenblik uw rechten uitoefenen.  Daarvoor hoeft u enkel een aanvraag te sturen, met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en adres, naar het volgende adres:

TattooBox 

Staatsbaan 274

3460 Bekkevoort

Overeenkomstig de geldende wetgeving moet uw aanvraag ondertekend zijn en vergezeld van een identiteitsbewijs zodat wij kunnen nagaan of de aanvraag afkomstig is van de betrokkene. Binnen 1 maand na de ontvangst van de aanvraag zal u een antwoord worden gestuurd. In voorkomend geval, als de aanvraag complex is of als wij veel aanvragen ontvangen, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.

12 – FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming (hierna de”DPO” genoemd) is Marsoul Dieter en kan per post worden gecontacteerd op het volgende adres:

Marsoul Dieter

Staatsbaan 274

3460 Bekkevoort BE

13 – PASSENDE WAARBORGEN

MODELCONTRACTBEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERWERKERS DIE GEGEVENS DOORGEVEN BUITEN DE EU

“De partijen zijn de volgende modelcontractbepalingen (hierna de “bepalingen” genoemd) OVEREENGEKOMEN teneinde voldoende waarborgen te bieden ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de fundamentele vrijheden en rechten van de personen bij de doorgifte van de in bijlage 1 bedoelde persoonsgegevens door de gegevensexporteur aan de gegevensimporteur.

 1. Definities

Voor de toepassing van de bepalingen:

 1. a) gelden voor “persoonsgegevens”, “bijzondere categorieën gegevens”, “verwerken/verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “betrokkene” en “toezichthoudende autoriteit” dezelfde definities als in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;
 2. b) wordt onder “gegevensexporteur” verstaan: de voor de verwerking verantwoordelijke die de persoonsgegevens doorgeeft;
 3. c) wordt onder “gegevensimporteur” verstaan: de verwerker die overeenkomt van de gegevensexporteur persoonsgegevens te ontvangen om deze na doorgifte namens de gegevensexporteur te verwerken in overeenstemming met zijn instructies en de voorwaarden van de bepalingen, en die niet onderworpen is aan een regeling van een derde land die passende bescherming biedt in de zin van artikel 25, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG;
 4. d) wordt onder „subverwerker” verstaan: een verwerker die door de gegevensimporteur of een andere voor de gegevensimporteur werkende subverwerker is gecontracteerd en die overeenkomt van de gegevensimporteur of van een andere voor de gegevensimporteur werkende subverwerker persoonsgegevens te ontvangen, uitsluitend ten behoeve van de verwerkingsactiviteiten die namens de gegevensexporteur worden verricht na de doorgifte, overeenkomstig de instructies van de gegevensexporteur, de voorwaarden van de bepalingen en de voorwaarden van het schriftelijke contract inzake subverwerking;
 5. e) wordt onder “toepasselijk recht inzake gegevensbescherming” verstaan: de wettelijke bepalingen ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van personen, en met name hun recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die in de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing zijn op een voor de verwerking verantwoordelijke;
 6. f) wordt onder “technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen” verstaan: maatregelen die tot doel hebben persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking de doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking.
 1. Bijzonderheden betreffende de doorgifte

De bijzonderheden betreffende de doorgifte, met name, in voorkomend geval, de bijzondere categorieën persoonsgegevens, worden nader omschreven in bijlage 1, die wezenlijk deel uitmaakt van de bepalingen.

 1. Derdenbeding
 2. De betrokkenen kunnen deze bepaling en bepaling 4, onder b) tot en met i), bepaling 5, onder a) tot en met e) en g) tot en met j), bepaling 6, leden 1 en 2, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 als derde begunstigden tegenover de gegevensexporteur afdwingen.
 1. De betrokkenen kunnen deze bepaling, bepaling 5, onder a) tot en met e) en onder g), bepaling 6, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 tegenover de gegevensimporteur afdwingen in gevallen waarin de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen of heeft opgehouden rechtens te bestaan, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen en daardoor de rechten en verplichtingen van de gegevensexporteur op zich neemt; in dit geval kunnen betrokkenen de genoemde bepalingen tegenover deze rechtsopvolger afdwingen.
 1. De betrokkenen kunnen deze bepaling, bepaling 5, onder a) tot en met e) en onder g), bepaling 6, bepaling 7, bepaling 8, lid 2, en de bepalingen 9 tot en met 12 tegenover de subverwerker afdwingen in die gevallen waarin zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen en daardoor de rechten en verplichtingen van de gegevensexporteur op zich neemt; in dat geval kunnen betrokkenen de genoemde bepalingen tegenover deze rechtsopvolger afdwingen. Deze aansprakelijkheid van de subverwerker jegens derden blijft beperkt tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.
 1. De partijen verzetten zich er niet tegen dat de betrokkenen door een vereniging of andere instelling worden vertegenwoordigd, indien de betrokkenen dit uitdrukkelijk wensen en dit in het nationale recht is toegestaan.
 1. Verplichtingen van de gegevensexporteur

De gegevensexporteur stemt ermee in en garandeert dat:

 1. a) de verwerking van de persoonsgegevens, met inbegrip van de doorgifte zelf, is geschied en zal blijven geschieden in overeenstemming met alle relevante bepalingen van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (en, waar van toepassing, is gemeld aan de betrokken autoriteiten van de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd), en dat zij niet in strijd is met de toepasselijke bepalingen van die staat;
 2. b) hij de gegevensimporteur instructie heeft gegeven, en gedurende de verwerking van de persoonsgegevens zal geven, de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming en de bepalingen te verwerken;
 3. c) de gegevensimporteur voldoende waarborgen zal bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die in bijlage 2 bij dit contract worden omschreven;
 4. d) deze beveiligingsmaatregelen, na een beoordeling van de vereisten van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming, geschikt zijn bevonden om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij bij ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens via een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking, en deze maatregelen gezien de aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens verbonden risico’s een passend beveiligingsniveau waarborgen, gelet op de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging;
 5. e) hij op de naleving van deze beveiligingsmaatregelen zal toezien;
 6. f) wanneer de doorgifte bijzondere categorieën gegevens betreft, de betrokkene ervan in kennis is gesteld, of vóór of zo spoedig mogelijk na de doorgifte ervan in kennis zal worden gesteld, dat zijn gegevens kunnen worden doorgegeven naar een derde land dat geen passende bescherming biedt als bedoeld in Richtlijn 95/46/EG;
 7. g) hij overeenkomstig bepaling 5, onder b), en bepaling 8, lid 3, ontvangen kennisgevingen van de gegevensimporteur of een subverwerker aan de toezichthoudende autoriteit zal doorzenden, wanneer hij (dat wil zeggen de gegevensexporteur) besluit de doorgifte voort te zetten of de opschorting op te heffen;
 8. h) hij op verzoek een afschrift van de bepalingen ter beschikking van de betrokkene zal stellen, met uitzondering van bijlage 2, alsmede een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen en een afschrift van elk contract voor subverwerkingsdiensten dat overeenkomstig de bepalingen dient te worden opgesteld; indien de bepalingen of het contract commerciële informatie bevatten, mag de gegevensexporteur deze commerciële informatie verwijderen;
 9. i) in geval van subverwerking de verwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd overeenkomstig bepaling 11 door een subverwerker die ten minste hetzelfde beschermingsniveau voor de persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen waarborgt als de gegevensimporteur overeenkomstig deze bepalingen; en
 10. j) hij zal toezien op de naleving van bepaling 4, onder a) tot en met i).
 1. Verplichtingen van de gegevensimporteur

De gegevensimporteur stemt ermee in en garandeert dat:

 1. a) hij de persoonsgegevens uitsluitend namens de gegevensexporteur en in overeenstemming met diens instructies en met de bepalingen verwerkt; indien hij om welke reden dan ook daartoe niet in staat is, stemt hij ermee in de gegevensexporteur onverwijld daarvan in kennis te stellen, in welk geval de gegevensexporteur de gegevensdoorgifte mag opschorten en/of het contract mag beëindigen;
 2. b) hij geen reden heeft aan te nemen dat de op hem toepasselijke wetgeving hem belet de van de gegevensexporteur ontvangen instructies en zijn verplichtingen krachtens het contract na te komen, en dat hij in geval van een wijziging in deze wetgeving die in aanzienlijke mate afbreuk dreigt te doen aan de in de bepalingen opgenomen waarborgen en verplichtingen, de gegevensexporteur, zodra hij de wijziging kent, onverwijld daarvan in kennis stelt, in welk geval de gegevensexporteur de gegevensdoorgifte mag opschorten en/of het contract mag beëindigen;
 3. c) hij de in bijlage 2 omschreven technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen vóór de verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens heeft getroffen;
 4. d) hij de gegevensexporteur onverwijld ervan in kennis stelt wanneer:
 5. i) een wetshandhavingsinstantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving anderszins is verboden, zoals een strafrechtelijk verbod dat ten doel heeft de vertrouwelijkheid van een wetshandhavingsonderzoek te bewaren;
 6. ii) iemand per ongeluk of op ongeoorloofde wijze toegang tot de gegevens heeft gehad;

iii)           hij van de betrokkenen rechtstreeks een verzoek heeft ontvangen, waarop hij niet ingaat, tenzij hem dit anderszins is toegestaan;

 1. e) hij alle vragen van de gegevensexporteur betreffende de door hem uitgevoerde verwerking van de doorgegeven persoonsgegevens zo spoedig mogelijk naar behoren beantwoordt en het advies van de toezichthoudende autoriteit volgt bij de verwerking van de doorgegeven gegevens;
 2. f) hij op verzoek van de gegevensexporteur zijn verwerkingsvoorzieningen beschikbaar stelt voor controle van de onder deze bepalingen vallende verwerkingsactiviteiten, welke wordt uitgevoerd door de gegevensexporteur of door een controleorgaan waarvan de leden onafhankelijk zijn, over de vereiste beroepskwalificaties beschikken, tot geheimhouding verplicht zijn en door de gegevensexporteur worden aangewezen, waar van toepassing in overleg met de toezichthoudende autoriteit;
 3. g) hij, wanneer de betrokkene geen afschrift van de gegevensexporteur kan verkrijgen, hem op verzoek een afschrift van de bepalingen alsmede eventuele subverwerkingscontracten ter beschikking stelt, met uitzondering van bijlage 2 die door een beknopte beschrijving van de beveiligingsmaatregelen wordt vervangen; indien de bepalingen of contracten commerciële informatie bevatten, mag de gegevensimporteur deze commerciële informatie verwijderen;
 4. h) hij, wanneer subverwerking plaatsvindt, de gegevensexporteur tevoren heeft ingelicht en diens schriftelijke toestemming heeft verkregen;
 5. i) de verwerkingsdiensten van de subverwerker overeenkomstig bepaling 11 zullen worden uitgevoerd;
 6. j) hij van elk subverwerkingscontract dat hij in het kader van de bepalingen aangaat, onverwijld een afschrift doet toekomen aan de gegevensexporteur.
 1. Aansprakelijkheid
 2. De partijen komen overeen dat elke betrokkene die ten gevolge van een schending van de verplichtingen bedoeld in bepaling 3 of bepaling 11 door een partij of een subverwerker schade heeft geleden, het recht heeft van de gegevensexporteur vergoeding voor de geleden schade te ontvangen.
 1. Wanneer de betrokkene geen vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming door de gegevensimporteur of diens subverwerker van een van de in bepaling 3 of bepaling 11 bedoelde verplichtingen, als bedoeld in lid 1, tegen de gegevensexporteur kan instellen doordat de gegevensexporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, stemt de gegevensimporteur ermee in dat de betrokkene een vordering kan instellen tegen de gegevensimporteur alsof hij de gegevensexporteur was, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur heeft overgenomen, in welk geval de betrokkene zijn rechten tegenover die rechtsopvolger kan doen gelden.

De gegevensimporteur kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door zich te beroepen op niet-nakoming van verplichtingen door de subverwerker.

 1. Wanneer de betrokkene de in lid 1 of 2 bedoelde vordering wegens niet-nakoming door de subverwerker van een van de in bepaling 3 of bepaling 11 bedoelde verplichtingen niet tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur kan instellen doordat zowel de gegevensexporteur als de gegevensimporteur feitelijk is verdwenen, heeft opgehouden rechtens te bestaan of insolvent is geworden, stemt de subverwerker ermee in dat de betrokkene een vordering kan instellen tegen de subverwerker, met betrekking tot diens eigen verwerkingsactiviteiten krachtens de bepalingen, alsof deze de gegevensexporteur of de gegevensimporteur was, tenzij een rechtsopvolger contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of de gegevensimporteur heeft overgenomen, in welk geval de betrokkene zijn rechten tegenover die rechtsopvolger kan doen gelden. De aansprakelijkheid van de subverwerker blijft beperkt tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.
 1. Bemiddeling en rechtsmacht
 2. De gegevensimporteur stemt ermee in dat, indien de betrokkene tegen hem rechten ten behoeve van derden en/of vorderingen tot schadevergoeding krachtens de bepalingen inroept, de gegevensimporteur de beslissing van de betrokkene aanvaardt:
 3. a) om het geschil te onderwerpen aan bemiddeling door een onafhankelijke persoon of, waar van toepassing, door de toezichthoudende autoriteit;
 4. b) om het geschil voor te leggen aan een rechterlijke instantie in de lidstaat waar de gegevensexporteur is gevestigd.
 1. De partijen komen overeen dat de door de betrokkene gemaakte keuze geen afbreuk doet aan diens materiële of formele rechten om op grond van andere bepalingen van nationaal of internationaal recht verhaal te zoeken.
 1. Samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten
 2. De gegevensexporteur stemt ermee in een afschrift van dit contract bij de toezichthoudende autoriteit neer te leggen, indien deze daarom verzoekt of indien dit krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming vereist is.
 1. De partijen komen overeen dat de toezichthoudende autoriteit bevoegd is bij de gegevensimporteur en eventuele subverwerkers een controle te verrichten die dezelfde reikwijdte heeft en aan dezelfde voorwaarden is onderworpen als die welke krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming voor haar controle van de gegevensexporteur zouden gelden.
 1. Indien er wetgeving bestaat die op de gegevensimporteur of een subverwerker van toepassing is en die de uitvoering van controles als in lid 2 bedoeld op de gegevensimporteur of een subverwerker verbiedt, stelt de gegevensimporteur de gegevensexporteur daarvan onverwijld in kennis. In een dergelijk geval mag de gegevensexporteur de in bepaling 5, onder b), bedoelde maatregelen nemen.
 1. Toepasselijk recht

Op de bepalingen is het recht van de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing, te weten het Franse recht.

 1. Wijziging van het contract

De partijen verbinden zich ertoe de bepalingen niet te wijzigen. Dit vormt voor de partijen geen beletsel om indien nodig bepalingen toe te voegen betreffende met de transactie verband houdende vraagstukken, mits deze niet met de modelcontractbepalingen in strijd zijn.

 1. Subverwerking
 2. De gegevensimporteur besteedt de verwerkingsactiviteiten die hij overeenkomstig de bepalingen namens de gegevensexporteur uitvoert, niet uit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gegevensexporteur. Indien de gegevensimporteur met toestemming van de gegevensexporteur zijn verplichtingen uit hoofde van de bepalingen uitbesteedt, dient hij met de subverwerker een schriftelijk contract te sluiten waarbij aan de subverwerker dezelfde verplichtingen worden opgelegd als die waaraan de gegevensimporteur uit hoofde van de bepalingen moet voldoen (3). Indien de subverwerker niet voldoet aan zijn verplichtingen tot gegevensbescherming uit hoofde van dat schriftelijke contract, blijft de gegevensimporteur jegens de gegevensexporteur volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van de subverwerker uit hoofde van dat contract.
 1. In het tevoren tussen de gegevensimporteur en de subverwerker te sluiten schriftelijke contract dient tevens een derdenbeding te zijn opgenomen zoals vervat in bepaling 3, dat voorziet in gevallen dat de betrokkene geen vordering tot schadevergoeding als bedoeld in bepaling 6, lid 1, kan instellen tegen de gegevensexporteur of de gegevensimporteur omdat deze feitelijk zijn verdwenen, hebben opgehouden rechtens te bestaan of insolvent zijn geworden, en er geen rechtsopvolger is die contractueel of rechtens alle wettelijke verplichtingen van de gegevensexporteur of de gegevensimporteur heeft overgenomen. Deze aansprakelijkheid van de subverwerker blijft beperkt tot de verwerkingswerkzaamheden die deze zelf heeft uitgevoerd krachtens de bepalingen.
 1. Op de bepalingen betreffende de gegevensbeschermingsaspecten van de subverwerking uit hoofde van het in lid 1 bedoelde contract is het recht van de lidstaat van vestiging van de gegevensexporteur van toepassing, te weten het Franse recht.
 1. De gegevensexporteur houdt een lijst bij van subverwerkingscontracten die krachtens de bepalingen zijn gesloten en door de gegevensimporteur overeenkomstig bepaling 5, onder j), zijn aangemeld, en werkt deze ten minste eenmaal per jaar bij. Deze lijst wordt ter beschikking gesteld van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die op de gegevensexporteur toezicht houdt.
 1. Verplichting na de beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens
 2. De partijen komen overeen dat de gegevensimporteur en de subverwerker na het beëindigen van de verlening van de gegevensverwerkingsdiensten alle doorgegeven persoonsgegevens en kopieën daarvan aan de gegevensexporteur terugbezorgen of, indien de gegevensexporteur dat verkiest, alle persoonsgegevens vernietigen en aan de gegevensexporteur verklaren dat de vernietiging heeft plaatsgevonden, tenzij de op de gegevensimporteur toepasselijke wetgeving hem verbiedt alle of een gedeelte van de doorgegeven persoonsgegevens terug te bezorgen of te vernietigen. In dat geval garandeert de gegevensimporteur dat hij de vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonsgegevens zal respecteren en dat hij de doorgegeven gegevens niet verder actief zal verwerken.
 1. De gegevensimporteur en de subverwerker garanderen dat zij op verzoek van de gegevensexporteur en/of de toezichthoudende autoriteit hun verwerkingsvoorzieningen voor een controle van de in lid 1 bedoelde maatregelen beschikbaar zullen stellen.”

2. Wettelijke vermeldingen

De website www.tattoo-box.be (hierna de “Website”) is een website uitgegeven door Marsoul Dieter, éénmanszaak, ingeschreven onder nummer BE0898.476.059, met hoofdkantoor te Staatsbaan 274 3460 Bekkevoort.

De Website wordt gehost door:

One.com